Calandstraat 31

  • Status beschikbaar
  • Adres Calandstraat 31
  • Plaats dordrecht
  • Buurt N/A
  • Huurprijs € 47.500,-
  • Oppervlakte
    1.557 m2
    In units vanaf 567 m2

Informatie

Beschikbaar voor verhuur zijn bedrijfsunits in dit grootschalige bedrijfsverzamelcomplex dat is gelegen op bedrijventerrein Amstelwijck West.

Het gehele complex bestaat uit een achttal units, allen bestaande uit een bedrijfsruimte in combinatie met een kantoorruimte variërend van grootte.

Bedrijventerrein Amstelwijck West vormt samen met bedrijventerrein De Dordtse Kil I en II een grootschalig bedrijventerrein. Het gehele terrein is meer dan 100 ha groot en ligt het zeer gunstig ten opzichte van de rijksweg A-16 en de N-3 en wordt vaak gezien als één bedrijventerrein.

De terreinen zijn in de loop van de jaren ’80 en ’90 ontwikkeld. Er hebben zich verschillende soorten bedrijven gevestigd. Enkele prominente bedrijven zijn; Haust, aannemer Van Wijnen en Autobar.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 4861, groot 9.755 m²

Indeling
Calandstraat 31 te Dordrecht
Ca. 567 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond;
Ca. 81 m² kantoorruimte gelegen op de begane grond;
Ca. 81 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
– overheaddeur (4 x 4,2 m) aan de voorzijde,
– vloerbelasting ca. 2.500 kg/m²;
– glad afgewerkte betonvloer;
– vrije hoogte bedrijfsruimte ca. 6 m,
– lichtstraat,
– verlichting middels Tl-armaturen,
– verwarming middels gasgestookte heater;
– verwarming middels radiatoren; (vierlinghstraat 6)
– dubbele lichtstraat; (vierlinghstraat 6)

Kantoorruimte:
– systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen
– verwarming middels Cv-installatie met radiatoren
– dames- en herentoilet
– pantry;

Huurprijs
Vierlinghstraat 6 te Dordrecht
€ 67.500,– per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

Calandstraat 31 te Dordrecht
€ 47.500,– per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 3,– per m² per jaar voor onder andere navolgende leveringen en diensten.
– Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud verwarmingsinstallatie en heater(s);
– Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de overheaddeur;
– Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de brandslanghaspel(s);
– Inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
– Periodiek terrein- en groenonderhoud;
– Reinigen straatkolken en algemene riolering;
– Periodieke gevelreiniging;
– Periodieke legionella controle;
– Ongediertebestrijding
– Onderhoud bewegwijzering;
– Water (algemeen);
– Elektra (algemeen);
– Alle werkzaamheden die door verhuurder namens huurder worden verricht en die conform artikel 11 van de algemene bepalingen ten laste van huurder komen;
Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurder dient zelf contracten aan te gaan wat betreft de nutsvoorzieningen (gas/water/elektra) en telefoon en internet.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil”, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: “Bedrijf” met als dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-3” en nadere functie-aanduiding “4.2”.

De voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens:
f. verkeer

alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

Op basis van de specifieke gebruiksregels van lid 4.4 valt op te maken dat de functies genoemd onder b, c, d en e niet zijn toegestaan.

Het maximale bebouwingspercentage bedraagt 80%.
De maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter.

Bedrijven zijn toegestaan in de milieucategorieën tot en met categorie 4.2.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de internetsite op 21 december 2018.

Datum van oplevering
In overleg.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Interesse in dit object?

Johan de Haan

Real Estate Agent | Industrial & Logistics +31 (0)10 511 99 55 johan@briq.nl

Vergelijkbare objecten