Jacob van Campenplein 120

  • Status beschikbaar
  • Adres Jacob van Campenplein 120
  • Plaats rotterdam
  • Buurt N/A
  • Huurprijs € 39.500,-
  • Oppervlakte
    317 m2

Informatie

Voor verhuur komt per 1 oktober 2019 beschikbaar ca. 246 m² winkel-/praktijkruimte alsmede ca. 71 m² entresol aan het Jacob van Campenplein 120-122 te Rotterdam.

De winkelruimte is gelegen in buurtwinkelcentrum het Jacob van Campenplein. Het winkelcentrum heeft een buurtverzorgend karakter en voorziet in zowel de dagelijkse als niet-dagelijkse boodschappen. Tevens zijn er enkele horecabedrijven gevestigd op het plein.  

Bereikbaarheid auto:
Goed bereikbaar. Nabij op- en afritten A16 en A20.

Bereikbaarheid openbaar vervoer:
Goed bereikbaar. Bushalte lijn 36 op loopafstand. Nabij Metrohalte Prinsenlaan en NS station Rotterdam Alexander.

Oppervlakten:
– Begane grond: 246 m²
– Entresol: 71 m²

Parkeren:
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig op de parkeerterreinen welke in de directe omgeving van de winkelruimte gelegen zijn. Parkeren is gratis.

Bestemming:
Terzake van dit object is het bestemmingsplan “Het Lage Land/Oud Prinsenland’van de Gemeente Rotterdam van toepassing. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld op 26 juni 2009. De bestemming die op deze locatie rust is Gemengde Bebouwing II.

De gronden, aangewezen voor ‘gemengde bebouwing II’, zijn bestemd voor:
a. bouwwerken waarin zijn toegestaan:
– woningen op de verdiepingen,
– winkels op de begane grond,
– dienstverlening met baliefunctie op de begane grond,
– maatschappelijke voorzieningen op de begane grond,
– horeca op de begane grond,
met de daarbij behorende berg- en stallingsruimten, tuinen, erven, ontsluitingswegen en –paden, met dien verstande dat voor de in dit tweede lid bedoelde gronden geldt, dat ten hoogste 1 supermarkt en 6 horecavestigingen zijn toegestaan waarbij de totale b.v.o. van de horecavestigingen ten hoogste 500 m² mag bedragen en dat de b.v.o. van maatschappelijke voorzieningen ten hoogste 1000 m² mag bedragen;
b. de bestemming ‘archeologisch waardevol gebied’, voor zover deze gronden op de
plankaart mede als zodanig zijn aangewezen;
c. In aanvulling op het bepaalde onder a van dit artikellid is ter plaatse van de op de plankaart
aangegeven aanduiding “seksinrichting toegestaan”, uitsluitend op de begane grond tevens
een seksinrichting toegestaan.

Per 25 februari 2019 ligt er een nieuw ontwerp van het bestemmingsplan “Het Lage Land – Oosterflank”.

Opleveringsniveau:
De winkelruimte wordt opgeleverd in de staat waarin het door de huidige huurder aan verhuurder wordt opgeleverd en in cascostaat verhuurd.

De staat van oplevering zal ten tijde van de daadwerkelijke oplevering nader worden omschreven in een door huurder en verhuurder te ondertekenen proces verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s.

Huurprijs:
De huurprijs van de winkelruimte bedraagt €39.500,– per jaar, te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten:
Huurder is een nader vast te stellen voorschotbedrag servicekosten verschuldigd inzake een pakket leveringen en diensten welke nog door de verhuurder zullen worden vastgesteld.

Betaling:
Betaling van de huur en eventuele servicekosten geschiedt per maand vooruit.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurtermijn:
5 jaar + aansluitende verlengingsperioden van telkenmale 5 jaar.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI- alle huishoudens (2015 =100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zekerheidsstelling:
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie stellen bij een in Nederland erkende bankinstelling, ter grootte van tenminste drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting:
Bij het vaststellen van de huurprijs is uitgangspunt geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van BTW, zodanig dat kan worden geopteerd voor een belaste (ver)huur. Indien een niet BTW belaste verhuur wordt overeengekomen zal een opslag op de huurprijs worden berekend.

Overeenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) voor winkelruimte en horecaruimte, versie oktober 2012, met bijbehorende algemene bepalingen.

Disclaimer:
BRiQ real estate B.V. heeft deze vrijblijvende projectinformatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid ervan.

Op alle teksten en beelden in deze vrijblijvende projectinformatie berust het copyright bij BRiQ real estate B.V. Dit houdt in, dat er niets zonder toestemming van BRiQ real estate B.V. mag worden gekopieerd.

Deze vrijblijvende projectinformatie dient slechts als indicatieve informatieverstrekking en kan nimmer worden beschouwd als aanbieding c.q. offerte.

Interesse in dit object?

Caroline van Leeuwe

Real Estate Agent | Office +31 (0)10 511 99 55 vanleeuwe@briq.nl

Vergelijkbare objecten